Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2018

Lusia
Mała, czy on wie, jakie są twoje ulubione kwiaty? Czy pytał, co jest twoją ulubioną potrawą? Czy on zna twój ulubiony kolor; czy wie, w jakich sklepach zawsze potrafisz się zgubić, jakie zapachy lubisz i jaką kawę pijesz? Pewnie, że są to drobne rzeczy, ale to właśnie z nich składa się życie. Jeżeli mężczyzna interesuje się tobą - nie związkiem samym w sobie, nie tym, co możesz mu dać i nie tym, co on przy tobie czuje - to będzie chciał te wszystkie rzeczy wiedzieć.
— Listy do Małej.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viainvisibile invisibile
Lusia
2448 f6e7 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viainvisibile invisibile
Lusia
mam ochotę przytulić się do Ciebie jak małe dziecko i udawać, że po prostu się przykleiłam.
Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viaheartbreak heartbreak
Lusia
6494 d5b7 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainvisibile invisibile
6863 680c 390
Reposted fromDazamu Dazamu viamuladhara muladhara
Reposted fromnokturnal nokturnal viarudosci rudosci
Lusia
Lusia
Lusia
8195 aeb4 390
Lusia
3982 a7f1 390
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viabanshe banshe
Lusia
Lusia
4304 68f4 390

hardenyc:

upon this, we are aligned

Reposted fromamatore amatore viacomiendolirica comiendolirica
Lusia
Nie ma bowiem ciaśniejszego więzienia jak to, które sobie sami zbudowaliśmy.
— A.Onichimowska 'Hera moja miłość'
Lusia
Reposted fromshakeme shakeme vianiskowo niskowo
Lusia
8190 e51b 390
Reposted from777727772 777727772 viaRekrut-K Rekrut-K
Lusia
7905 ddb2 390
Reposted fromkarahippie karahippie viawasnae wasnae
Lusia
Lusia
Lusia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl