Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

Lusia
2411 f431 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeimakid leimakid
Lusia
2967 8166 390
Reposted fromlaters laters viasamovolka samovolka
Lusia
4797 3585 390
Reposted fromsunlight sunlight viafrique frique
Lusia
4911 ed51 390
Reposted fromdarkanes darkanes viaBrainy Brainy
Lusia
4889 a04b 390
*_*
Reposted fromDietz Dietz viaBrainy Brainy
Lusia
Lusia
4879 971c 390
Reposted fromipo ipo viaBrainy Brainy
Lusia
Lusia
Lusia
4712 2136 390
4759 e1c6 390
Reposted fromamatore amatore viasentymentalna sentymentalna
Lusia
Lusia
9858 4eaa 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaNickii Nickii
Lusia
1370 95de 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaNickii Nickii
Lusia
Lusia
Co to jest kokieteria? Można by chyba powiedzieć, że jest to takie zachowanie, które ma temu drugiemu dać do zrozumienia, że zbliżenie seksualne jest możliwe, przy czym ta możliwość nie może nigdy wyglądać jak pewność. Mówiąc inaczej: kokieteria to niezobowiązująca obietnica spółkowania.
— "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromdotknij dotknij viapodkreslajmnie podkreslajmnie
Lusia
Najwyraźniej ludzie mnie nie rozumieją. Nie rozumieją, że trzeba mi trochę przestrzeni. (...) Niczego nie chwytają.
Lusia
Człowieka można poznać po ramieniu, po tym, jak patrzy, jak się uśmiecha, ile ma dobra w oczach i w oknach, którymi wygląda na świat. A przede wszystkim w sytuacjach rewolucyjnych, fanatycznych, skrajnych i nieprzejednanych. Czy przyjdzie w gorączce, czy przyniesie leki, czy stanie po dobrej stronie twojego łóżka, wytrze łzy, zaparzy herbatę, kawę, cokolwiek? Jaka będzie jego ręka, kiedy zdarzy się twój sukces, jakie będzie serce? Czy zazdrosne czy dobre? Człowieka można poznać po tym, jak mocno się dzieli i jak mocno przeżywa. Po wrażliwości w dłoniach. Po uśmiechu w duszy.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
Lusia
Nie chodzi o to, jakie kto sprawia wrażenie. Chodzi o to, aby dobrze się czuć w czyimś towarzystwie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viamrs-cosmos mrs-cosmos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl