Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2017

Lusia
Lusia
0159 ca04 390
Lusia
6300 084d 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viayourheartbeat yourheartbeat
Lusia
Reposted fromFlau Flau viakiks kiks
Lusia

"Kobiety najlepiej lubią facetów dających się pouczać."

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakiks kiks
Lusia
9044 0e21 390
Reposted fromonlywhite onlywhite viakiks kiks
Lusia
0022 9ddd 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyfavourite myfavourite
Lusia
5851 c528 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamyfavourite myfavourite
Lusia
8182 c95b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyfavourite myfavourite
Lusia
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
Lusia
3799 24ac 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamyfavourite myfavourite
Lusia
5996 cc6f 390
Reposted fromStarorchids Starorchids viakiks kiks
Lusia
1419 bc03 390
Lusia
4066 bd82 390
Reposted fromTakingControl TakingControl viaehh ehh
Lusia
W każdym miesiącu znajduj czas na chwile dla siebie, chwile radości, pasji i miłości.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaehh ehh
Lusia
0533 ad75 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaehh ehh
8565 5ab9 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaehh ehh
Lusia
1458 e8fd 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaehh ehh
Lusia
5946 b439 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaehh ehh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl