Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

Lusia
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viafallingsky fallingsky
Lusia
My, kobiety, jesteśmy dziś samodzielne i silne, ale pod koniec dnia, potrzebujemy przy sobie silnego mężczyzny o romantycznej duszy.
— Joanna Przetakiewicz
Reposted fromzoou zoou viafallingsky fallingsky
Lusia
2427 e03b 390
Reposted frommslexi mslexi viakiks kiks
Lusia
3710 c127 390
Reposted frommslexi mslexi viakiks kiks
Lusia
7104 b082 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viakiks kiks
Lusia
3335 52d3 390
Reposted fromsarazation sarazation viakiks kiks
Lusia
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viakiks kiks
Lusia
7562 2688 390
Reposted fromswissfondue swissfondue viakiks kiks
Lusia
9073 b9a8 390
Reposted fromshakeme shakeme viakiks kiks
Lusia
2341 695c 390
Reposted frompiehus piehus viakiks kiks
Lusia
Lusia
1085 53ee 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viakiks kiks
0210 dbf6 390
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viakiks kiks
Lusia
2887 886f 390
Reposted fromdusix dusix viaxannabelle xannabelle
Lusia
4116 107c 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viacorazblizej corazblizej
Lusia
0111 d951 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viacorazblizej corazblizej
Lusia
8991 14d0 390
Lusia
0008 5a62 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viacorazblizej corazblizej
Lusia
8941 deb5 390
Lusia
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl