Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

Lusia
Lusia
“Największy sukces osiągają ci, którzy nigdy nie pozwolili sobie wmówić, że są przeciętnymi ludźmi.”
— Jason Hunt
Reposted fromaloemind aloemind viabiianca biianca
Lusia
niby nic, a jednak
— KORTEZ: NIBY NIC.
Lusia
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viabiianca biianca
Lusia
Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
Reposted fromnivea nivea viapodkreslajmnie podkreslajmnie
Lusia
5409 23ad 390
9202 8d39 390
Reposted fromecto ecto viaucieknijmi ucieknijmi
Lusia
5447 bf68 390
Lusia
5190 73e7 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
1505 b70f 390
Reposted fromkattrina kattrina viaucieknijmi ucieknijmi
Lusia
7326 b8fa 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaucieknijmi ucieknijmi
Lusia
1260 4570 390
Reposted fromdailylife dailylife viaucieknijmi ucieknijmi
Lusia
5325 62b3 390
Lusia
Lusia
8484 348f 390
Reposted fromslodziak slodziak viaucieknijmi ucieknijmi
Lusia
6135 bed0 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaucieknijmi ucieknijmi
Lusia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl