Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

Lusia
2560 67b0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacristinaa cristinaa
Lusia
2557 9d79 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacristinaa cristinaa
Lusia
Lusia
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
Lusia
3388 0e74 390
Reposted fromaniczorka aniczorka viacorazblizej corazblizej
Lusia
6616 4c58 390
Lusia
Lusia
7309 0ff9 390
Reposted fromagridoce agridoce viacorazblizej corazblizej
Lusia
Lusia
Reposted frombluuu bluuu viamyfavourite myfavourite
Lusia
Lusia
Reposted frombluuu bluuu viamyfavourite myfavourite
Lusia
Lusia
9700 9278 390
Reposted frompiepszoty piepszoty viacristinaa cristinaa
8374 7504 390
Reposted fromohnina ohnina viacristinaa cristinaa
Lusia
Lusia
Życie to 10% tego, co nam się przydarza i 90% tego, jak na to reagujemy. Nasze podejście jest wszystkim.
— Charles Swindoll
Lusia
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa... 
— znalezione
Lusia
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Lusia
4299 8ab0 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyfavourite myfavourite
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl