Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2020

Lusia
Reposted frombluuu bluuu viakiks kiks
Lusia
Lusia
Znaleźć człowieka, z którym można porozmawiać nie wysłuchując banałów, konowałów, idiotyzmów cwaniackich, łgarstw, fałszywych zapewnień, tanich sprośności lub specjalistycznych bełkotów 'fachowca', dla którego branżowe wykształcenie plus umiejętność trzymania widelca jest całą jego kulturą, kogoś bez płaskostopia mózgowego i bez lizusowskiej mentalności - to znaleźć skarb.
— Waldemar Łysiak
Reposted fromlovvie lovvie viapodkreslajmnie podkreslajmnie
Lusia
Lusia
5602 5034 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamyfavourite myfavourite
Lusia
Lusia
Lusia
6897 e6d0 390
Reposted fromsoftboi softboi viathatwasntadream thatwasntadream

February 18 2020

Lusia
2700 4933 390
Reposted frompulperybka pulperybka viaNoCinderella NoCinderella
Lusia
0064 7547 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaNoCinderella NoCinderella
Lusia
2679 23ad 390
Reposted fromGalGadot GalGadot vialetshavesex letshavesex
Lusia
9054 b217 390
Lusia
5721 c0c9 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNoCinderella NoCinderella
Lusia
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaNoCinderella NoCinderella
Lusia
Lusia
Reposted fromshakeme shakeme viaNoCinderella NoCinderella
Lusia
Czarownice to nie są osoby, które mają nadprzyrodzony dar i kontakt z mocami piekielnymi, one tylko wiedzą to, co powinni wiedzieć inni. Głupota ogółu robi z mądrych kobiet wiedźmy.
— H. Kowalewska
Lusia
2561 90be 390
Anna Ciarkowska
Reposted frommaybeyou maybeyou viapodkreslajmnie podkreslajmnie
Lusia
4133 9488 390
Reposted fromnulaine nulaine viamothsdevourer mothsdevourer
Lusia
Reposted fromshakeme shakeme viamyfavourite myfavourite
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl