Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

Lusia
2870 55e2 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamoai moai
Lusia
Świat stał się bliski międzykontynentalnie, daleki natomiast - międzyludzko. Ludzie przestają ze sobą rozmawiać, oni klikają. Umiera podstawowa wartość ludzka i społeczna, umiejętność rozmowy. Tej na żywo. Zapamiętaj, człowiek potrzebuje człowieka, nie telefonu. Nie jestem onlinem, jestem człowiekiem.
— "Zatrzymany"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairbjarbirb irbjarbirb
Lusia
5560 0257 390
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
Lusia
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialaparisienne laparisienne
Lusia
0004 8e74 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
Lusia
3755 4d5b 390
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
Lusia
Reposted fromshakeme shakeme viaNoCinderella NoCinderella
Lusia
Reposted fromshakeme shakeme vialaparisienne laparisienne
Lusia
Człowiek musi dorosnąć do wyzwań, które sam sobie stawia.
— Nele Neuhaus
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
Lusia
9180 7585 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viathatwasntadream thatwasntadream
Lusia
Reposted frombluuu bluuu viaNoCinderella NoCinderella
Lusia
Lusia
9151 35d2 390
Reposted fromiamstrong iamstrong vialaparisienne laparisienne
Lusia
3904 9dcf 390
Reposted frommoai moai viaNoCinderella NoCinderella
Lusia
7009 5cc2 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNoCinderella NoCinderella
Lusia
Lusia
9997 4b64 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyfavourite myfavourite
Lusia
Lusia
Lusia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl